Звіт про фінансові результати

5
Чисельність : 281
5
14   Дрогобич
16 Дрогобич ЄДРПОУ : 00992390
Форма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
№ 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
ф. №1 І. Необоротні активи
ф. №1 Нематеріальні активи: 1000 131 122
ф. №1     первісна вартість 1001 335 335
ф. №1     накопичена амортизація 1002 204 213
ф. №1 Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 5
ф. №1 Основні засоби: 1010 13 892 9 061
ф. №1     первісна вартість 1011 34 202 30 995
ф. №1     знос 1012 20 310 21 934
ф. №1 Інвестиційна нерухомість 1015
ф. №1 первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
ф. №1     знос інвестиційної нерухомості 1017
ф. №1 Довгострокові біологічні активи: 1020
ф. №1     первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
ф. №1     накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
ф. №1 Довгостр. фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі 1030
ф. №1 Iнші фінансові інвестиції 1035
ф. №1 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
ф. №1 Відстрочені податкові активи 1045
ф. №1 Інші необоротні активи 1090
ф. №1 Усього за розділом І 1095 14 028 9 188
ф. №1 ІІ. Оборотні активи
ф. №1 Запаси: 1100 7 603 3 432
ф. №1     Виробничі запаси 1101 560 418
ф. №1     Незавершене виробництво 1102
ф. №1     Готова продукція 1103 7 043 3 014
ф. №1     Товари 1104
ф. №1 Поточні біологічні активи 1110 2 2
ф. №1 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 5 104 4 599
ф. №1 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
ф. №1     за виданими авансами 1130
ф. №1     з бюджетом 1135
ф. №1     в т.ч. з податку на прибуток 1136
ф. №1 Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
ф. №1 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 253 26
ф. №1 Поточні фінансові інвестиції 1160
ф. №1 Гроші та їх еквіваленти 1165 11 506
ф. №1     в т.ч. готівка 1166
ф. №1 рахунки в банках 1167 11 506
ф. №1 Витрати майбутніх періодів 1170
ф. №1 Інші оборотні активи 1190 1 239 28 288
ф. №1 Усього за розділом ІІ 1195 14 212 36 853
ф. №1 ІІІ.Необоротні активи та групи вибуття 1200
ф. №1 АКТИВ БАЛАНСУ (ПІДСУМОК) 1300 28 240 46 041
ф. №1 І. Власний капітал
ф. №1 Зареєстрований капітал 1400 1 879 1 879
ф. №1 Капітал у дооцінках 1405
ф. №1 Додатковий капітал 1410 2 041 5
ф. №1 Резервний капітал 1415
ф. №1 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10
ф. №1 Неоплачений капітал 1425
ф. №1 Вилучений капітал 1430
ф. №1 Усього за розділом І 1495 3 920 1 894
ф. №1 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
ф. №1 Відстрочені податкові зобов’язання 1500
ф. №1 Довгострокові кредити банків 1510
ф. №1 Інші довгострокові зобов’язання 1515
ф. №1 Довгострокові забезпечення 1520
ф. №1 Цільове фінансування 1525 64 144
ф. №1 Усього за розділом ІІ 1595 64 144
ф. №1 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
ф. №1 Короткострокові кредити банків 1600 1 995 376
ф. №1 Поточна кредиторська заборгованість за:
ф. №1      довгостроковими зобов’язаннями 1610
ф. №1 товари, роботи, послуги 1615 3 538 3 937
ф. №1 розрахунками з бюджетом 1620 7 041 14 762
ф. №1     в т.ч. з податку на прибуток 1621 335 300
ф. №1 розрахунками зі страхування 1625 864 2 301
ф. №1 розрахунками з оплати праці 1630 2 331 5 832
ф. №1     з одержаних авансів 1635 6 331 8 661
ф. №1 Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
ф. №1 Поточні забезпечення 1660
ф. №1 Доходи майбутніх періодів 1665 273 237
ф. №1 Інші поточні зобов’язання 1690 1 883 7 897
ф. №1 Усього за розділом ІІІ 1695 24 256 44 003
ф. №1 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
ф. №1 ПАСИВ БАЛАНСУ (ПІДСУМОК) 1900 28 240 46 041
№ 2 Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
Код
рядка
За звітний
період
За аналог. період попереднього року
ф. №2 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 42 783  57 151
ф. №2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 38 263 ) ( 49 669 )
ф. №2 Валовий:
ф. №2     прибуток 2090 4 520 7 482
ф. №2     збиток 2095
ф. №2 Інші операційні доходи 2120 540  5 170
ф. №2 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
ф. №2 Адміністративні витрати 2130 ( 3 549 ) ( 5 067 )
ф. №2 Витрати на збут 2150 ( 131 ) ( 279 )
ф. №2 Інші операційні витрати 2180 ( 984 ) ( 6 433 )
ф. №2 Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
ф. №2 Фінансові результати від операційної діяльності:
ф. №2     прибуток 2190 396 873
ф. №2     збиток 2195
ф. №2 Доход від участі в капіталі 2200
ф. №2 Інші фінансові доходи 2220
ф. №2 Інші доходи 2240 37  36
ф. №2 Фінансові витрати 2250 ( 230 ) ( 120 )
ф. №2 Витрати від участі в капіталі 2255
ф. №2 Інші витрати 2270
ф. №2 Фінансовий результат до оподаткування:
ф. №2     прибуток 2290 203 674
ф. №2     збиток 2295
ф. №2 Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 154  624
ф. №2 Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування
ф. №2 Чистий фінансовий результат:
ф. №2     прибуток 2350 49 50
ф. №2     збиток 2355
ф. №2 ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
ф. №2 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
ф. №2 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
ф. №2 Накопичені курсові різниці 2410
ф. №2 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
ф. №2 Інший сукупний дохід 2445
ф. №2 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
ф. №2 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
ф. №2 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
ф. №2 Сукупний дохід 2465 49 50
ф. №2 ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ф. №2 Матеріальні затрати 2500 13 210  18 127
ф. №2 Витрати на оплату праці 2505 19 554 26 796
ф. №2 Відрахування на соціальні заходи 2510 4 101 5 628
ф. №2 Амортизація 2515 2 469  2 468
ф. №2 Інші операційні витрати 2520 3 404  1 996
ф. №2 Разом 2550 42 738 55 015
Розшифровка окремих рядків  з ф. 1 “Звіт про фінансовий стан”
Рядок 1005 “Незавершені капітальні інвестиції”
Пояснююча записка Рух по рах. 15 С-до на поч. року
Д-т рах 15
Надійшло
Д-т рах 15
Ведено в ескспл.
К-т рах 15
С-до на кін. періоду
Д-т рах 15
ПОЯСН. Будинки споруди і передавальні пристрої 5 5
ПОЯСН. в т.ч. витрати на техдокументац. до будівель
ПОЯСН. техдокументація до доріг
ПОЯСН. витрати на будівництво доріг
ПОЯСН. з них дороги розпочаті в цьому році Х
ПОЯСН. Машини та обладнання 76 76
ПОЯСН. Транспортні засоби
ПОЯСН. Інструменти, придади, що віднесені до основних засобів 12 12
ПОЯСН. Тварини
ПОЯСН. Виготовлення прав та дозволів
ПОЯСН. Інші
ПОЯСН. Разом по рах.15 5 88 88 5
Рядок 1090 “Інші необоротні активи”
С-до на поч. року Надійшло
з поч. року
Вибуло за період С-до на кін періоду
ПОЯСН. Інші необоротні активи
Рух податків Д-т К-т Нараховано
до сплати
Погашено Д-т К-т
ПОЯСН. ПДВ 1 867 6 630 6 624 1 873
ПОЯСН. Податок на прибуток 335 154 189 300
ПОЯСН. Військовий податок 125 502 133 494
ПОЯСН. Збір на спец. використання лісових ресурсів до державного бюджету 2 568 1 961 660 3 869
ПОЯСН. Збір за спеціальне використання води
ПОЯСН. Дивіденди 22 39 61
ПОЯСН. Донарахування та штрафні санкції до Держбюджету
ПОЯСН. Всього до державного бюджету 4 917 9 286 7 667 6 536
ПОЯСН. Податок з доходів фізичних  осіб 1 811 6 648 883 7 576
ПОЯСН. Збір на спец. використання лісових ресурсів  до місцевого бюджету 313 812 680 445
ПОЯСН. Екологічний податок
ПОЯСН. Плата за землю 257 217 40
За попередній період 101 101
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах 40
ПОЯСН. Плата за лісові землі 378 213 165
За попередній період 156 156
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах 165
ПОЯСН. Податок на нерухоме майно
ПОЯСН. Інші податки та збори до місцевого бюджету
ПОЯСН. Всього до місцевого бюджету 2 124 8 095 1 993 8 226
ПОЯСН. Всього до зведеного бюджету 7 041 17 381 9 660 14 762
ПОЯСН. Єдиний соціальний внесок 864 5 134 3 697 2 301
ПОЯСН. Разом 7 905 22 515 13 357 17 063
С-до на поч. року Утримано Перерахо-вано С-до на кін року
Переплата Борг Переплата Борг
ПОЯСН. Профвнески із зарплати 1% Всього 354 191 93 452
ПОЯСН. в т.ч. обкому профспілки 206 48 17 237
Розшифровка окремих рядків  з ф. 2 “Звіт про фінансові результати”
Рядок 2000 “Чистий дохід від реалізації продукції “
Дохід від реалізації продукції на експорт 4 036
Дохід від реалізації продукції на внутрішній ринок 38 747
ПОЯСН. Разом по рядку 2000 42 783
Рядок  “Інші операційні  доходи / витрати” доходи витрати
ПОЯСН. Дохід / витрати від операційної оренди активів
ПОЯСН. Дохід / витрати від операційної курсової різниці 69 61
ПОЯСН. Дохід / витрати від реалізації  інших оборотних активів
ПОЯСН. Одержані / визнані штрафи , пені неустойки 338
ПОЯСН. Дохід / витрати від об’єктів ЖКГ та соцкульту
ПОЯСН. Безкоштовно отримані / передані ТМЦ (крім  ОФ)
ПОЯСН. Дохід / втрати від списання простр. кредит. / дебет. заборг. 113 229
ПОЯСН. Дохід / втрати від сільськ. г-тва та побічного корист.
ПОЯСН. Отримана / надана  спонсорська
ПОЯСН. Доходи / витрати із страхування
ПОЯСН. Надходж. / видатки коштів Держбюдж. на операц. д-сть
ПОЯСН. Надходж. / видатки коштів Місц.бюдж. на операц. д-сть 20 20
ПОЯСН. Надходж. / видатки коштів Спецфонду на операц. д-сть
ПОЯСН. Дохід від відшкодування заподіяних збитків Х
ПОЯСН. Відшкодування раніше списаних активів Х
ПОЯСН. Непродуктивні витрати і втрати Х
ПОЯСН. Нестачі і втрати від псування цінностей, знецінення запасів Х
ПОЯСН. Здешевлена паливна норма Х
ПОЯСН. Витрати на здешевленне або  безплатне харчування Х
ПОЯСН. Навчання студентів Х
ПОЯСН. Допомоги, премії та зарплата, що не ввійшла в собівартість Х 670
ПОЯСН. Додаткові відпустки, пільгова пенсія Х 4
ПОЯСН. Різні членські внески Х
ПОЯСН. Єдиний податок Х
ПОЯСН. Сплата патентів Х
ПОЯСН. Відрахування до резерву сумнівних боргів Х
ПОЯСН. Відрахування до резерву відпусток Х
ПОЯСН. Інші
ПОЯСН. Разом по рядку 2120 / 2180 540 984
Рядки 2220 / 2250 “Інші фінансові  доходи / витрати” доходи витрати
ПОЯСН. Дохід / втрати від фінансової оренди активів
ПОЯСН. Дохід / втрати від нарахованих процентів 230
ПОЯСН. Разом по рядку 2220 / 2250 230
Рядок 2240 / 2270 “Інші   доходи / витрати” доходи витрати
ПОЯСН. Дохід / витрати при реалізації необоротних активів
ПОЯСН. Дохід / витр. від неоперац. курс. різниці (курс. різн. по боргах за імпортні ОФ)
ПОЯСН. Безоплатно отримані / передані активи (основні фонди)
ПОЯСН. Амортизація основних засобів, придбаних за рах. фінансування з бюджету 37
ПОЯСН. Амортизація основних засобів, отриманих безеоштовно
ПОЯСН. Інші
ПОЯСН. Разом по рядку 2240 / 2270 37
Вид платежу, податку Донарах. платежів Сума пені Сума штрафу Всього нараховано За яке порушення нараховані санкції
ПДВ
Лісовий дохід
Податок на прибуток
ЗЄД
ПДФО
Порушення готівкового обігу
ЄСВ
Єдиний податок
Дівіденди
Інші податки
РАЗОМ Х
Довідка 3. Укомплектованість працівниками обліку
За штатом Фактично заміщено з них з освітою Оцінка
вищою середньою практики
12 12 7 5
Розділ І.Лісове і мисливське господарство ЗАГАЛЬНА
ПЛАН
ЗАГАЛЬНА
ФАКТ
Держбюджет
заг. фонд
Держбюджет
спец. фонд
Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ 1.1.Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи
Ф.10ЛГ Базове лісовпорядкування 10 1 500,0 135,4
Ф.10ЛГ Безперервне лісовпорядкування 20
Ф.10ЛГ Грунтово-типологічне обстеження 30
Ф.10ЛГ Інші роботи з лісовпорядкування 40
Ф.10ЛГ Проектно-вишукувальні роботи 50
Ф.10ЛГ Моніторинг лісів 60
Ф.10ЛГ Інвентаризація та оцінка лісового фонду 70
Ф.10ЛГ Державний облік лісів 80
Ф.10ЛГ Проведення лісової сертифікації 90
Ф.10ЛГ Разом по розділу 1.1. 100 Х 1 500,0 Х 135,4 Х Х Х
Ф.10ЛГ  Оформлення правовстановлюючих документів на землі 110 Х 210,0 Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 1.2.Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ Рубки  догляду за лісом, усього, у тому числі: 120 145,0 Х 178,0 Х Х Х Х
121 2 990,0 687,5 3 377,0 661,3
Ф.10ЛГ          освітлення 130 30,0 Х 58,0 Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 131 300,0 51,0 852,0 150,5
Ф.10ЛГ           прочищення 140 40,0 Х 41,0 Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 141 560,0 117,6 601,0 99,4
Ф.10ЛГ           проріджування 150 35,0 Х 39,0 Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 151 770,0 192,5 571,0 132,9
Ф.10ЛГ          прохідні рубки 160 40,0 Х 40,0 Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 161 1 360,0 326,4 1 353,0 278,5
Ф.10ЛГ Інші види рубок формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства, усього, у тому числі: 170 370,0 Х 471,0 Х Х Х Х
171 15 200,0 3 860,0 15 080,0 3 192,4
Ф.10ЛГ 1. Санітарні, усього, у тому числі: 180 350,0 Х 455,0 Х Х Х Х
181 14 000,0 3 500,0 14 318,0 2 965,6
Ф.10ЛГ           вибіркові санітарні рубки 190 350,0 Х 455,0 Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 191 14 000,0 3 500,0 14 318,0 2 965,6
Ф.10ЛГ           суцільні санітарні рубки 200 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 201
Ф.10ЛГ 2. Лісовідні рубки 210 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 211
Ф.10ЛГ 3. Рубки переформування 220 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 221
Ф.10ЛГ 4. Рубки пов’язані з реконструкцією деревостанів 230 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 231
Ф.10ЛГ 5. Ландшафтні рубки 240 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 241
Ф.10ЛГ 6. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів 250 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 251
Ф.10ЛГ 7. Інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства 260 20,0 Х 16,0 Х Х Х Х
261 1 200,0 360,0 762,0 226,8
Ф.10ЛГ 8. Інші заходи не пов’язані з веденням лісового господарства 270 Х 4,0 Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 271 625,0 69,8
Ф.10ЛГ Інші витрати 280 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Разом по розділу 1.2. 290 Х 4 547,5 Х 3 923,5 Х Х Х
Ф.10ЛГ Рубки, проведені на землях інших користувачів 300 Х Х Х Х Х
301
Ф.10ЛГ 1.3.Допоміжні лісогосподарські роботи ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи 310 635,0 38,1 720,0 63,0
Ф.10ЛГ Відведення ділянок під інші види спеціального використання лісових ресурсів (крім відведення під РГК) 320
Ф.10ЛГ Трелювання деревини на верхні склади 330 14 300,0 715,0 9 430,0 614,9
Ф.10ЛГ Ремонт і утримання осушувальних систем 340 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Інші витрати, усього, у тому числі: 350 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг 351
Ф.10ЛГ Ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі 352
Ф.10ЛГ Разом по розділу 1.3. 360 Х 753,1 Х 677,9 Х Х Х
Ф.10ЛГ 1.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ Садіння і висівання лісу, усього, 370 50,0 75,0 61,8 161,6
Ф.10ЛГ  у тому числі: садіння лісу 371 50,0 75,0 61,8 161,6
Ф.10ЛГ                           висівання 372
Ф.10ЛГ Сприяння природному поновленню 380 60,4 5,5
Ф.10ЛГ Реконструкція насаджень 390
Ф.10ЛГ Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний 400 500,0 150,0 511,0 109,9
Ф.10ЛГ Доповнення лісових культур 410 100,0 50,0 108,0 54,7
Ф.10ЛГ Обробіток грунту під лісові культури 420 51,0 51,0 51,0 75,9
Ф.10ЛГ в тому числі: під лісові культури наступного року 421
Ф.10ЛГ Заготівля  лісового насіння – разом 430
Ф.10ЛГ        в т. ч.                          сосни 431
Ф.10ЛГ                                           ялини 432
Ф.10ЛГ                                           дуба 433
Ф.10ЛГ                                           бука 434
Ф.10ЛГ                                           інші 435
Ф.10ЛГ Вирощування посадкового матеріалу  в росадниках 440 100,0 171,7 19,7
Ф.10ЛГ 441 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Створення і вирощування плантацій 450 6,2
Ф.10ЛГ Інші витрати 460 Х 150,0 Х 46,1 Х Х Х
Ф.10ЛГ Разом по розділу 1.4. 470 Х 576,0 Х 631,6 Х 19,7 Х Х
Ф.10ЛГ Придбання насіння і садивного матеріалу 480 Х 120,0 Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 1.5.Охорона лісу від пожеж ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ Влаштування протипожежних розривів, бар’єрів, заслонів 490
Ф.10ЛГ Влаштування мінералізованих смуг 500 33,0 19,8 33,0 11,6
Ф.10ЛГ Догляд за мінералізованими смугами,  протипожежними розривами, бар’єрами, заслонами 510 66,0 19,8 66,0 19,1
Ф.10ЛГ Благоустрій рекреаційних ділянок 520 15,0 45,0 15,0 31,1
Ф.10ЛГ Організація, утримання лісопожежних  станцій 530 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Ремонт та утримання об’єктів протипожежного призначення 540 Х Х 1,4 Х Х Х
Ф.10ЛГ Патрулювання за допомогою літальних систем 550
Ф.10ЛГ Утримання тимчасових пожежних наглядачів 560 Х Х 10,6 Х Х Х
Ф.10ЛГ Підняття крон дерев 570
Ф.10ЛГ Гасіння лісових пожеж 580 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Інші витрати 590 Х 6,5 Х 0,4 Х Х Х
Ф.10ЛГ Разом по розділу 1.5. 600 Х 91,1 Х 74,2 Х Х Х
Ф.10ЛГ 1.6.Боротьба з шкідниками та хворобами лісу ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ Лісопатологічні обстеження 610 3 300,0 13,2 3 300,0 9,6
Ф.10ЛГ Лісопатологічний моніторинг 620 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, усього, у тому числі: 630 330,0 11,0 330,0 21,6
Ф.10ЛГ  авіаційними методами 631
Ф.10ЛГ          наземними методами 632 330,0 11,0 330,0 21,6
Ф.10ЛГ Біологічні заходи боротьби 640 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Грунтові розкопки 650
Ф.10ЛГ Інші витрати 660 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Разом по розділу 1.6. 670 Х 24,2 Х 31,2 Х Х Х
Ф.10ЛГ 1.7 .Мисливське господарство ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ Мисливське впорядкування 680
Ф.10ЛГ Охорона диких тварин 690 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Облік диких тварин 700 Х 20,0 Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Заготівля та викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин 710 Х 140,0 Х 174,7 Х Х Х
Ф.10ЛГ Інші витрати 720 Х 24,0 Х 2,8 Х Х Х
Ф.10ЛГ Разом по розділу 1.7. 730 Х 184,0 Х 177,5 Х Х Х
Ф.10ЛГ 1.8. Загальновиробничі витрати 740 Х 4 792,0 Х 2 720,1 Х Х Х
Ф.10ЛГ                     в тому числі: по мисливству 741 Х 225,0 Х 149,4 Х Х Х
Ф.10ЛГ 1.9.Адміністративні  витрати 750 Х 2 100,0 Х 776,5 Х Х Х
Ф.10ЛГ Всього витрат по розділу І. 760 Х 14 567,9 Х 9 147,9 Х 19,7 Х Х
Розділ ІІ.Лісорозведення ЗАГАЛЬНА
ПЛАН
ЗАГАЛЬНА
ФАКТ
Держбюджет
заг. фонд
Держбюджет
спец. фонд
Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ 2.1.Лісорозведення на землях. наданих у постійне користування
Ф.10ЛГ Садіння і висівання лісу, усього, 770
Ф.10ЛГ                     в тому числі: садіння лісу 771
Ф.10ЛГ Реконструкція насаджень 780
Ф.10ЛГ Догляд за лісов. культур. в переводі на однократний 790
Ф.10ЛГ Доповнення лісових культур 800
Ф.10ЛГ Обробіток грунту під лісові культури, усього, у тому числі: 810
Ф.10ЛГ                     в тому числі: лісові культури наступного року 811
Ф.10ЛГ Ремонт і утримання протиероз. гідротехнічних споруд 820
Ф.10ЛГ Рекультивація порушених земель 830
Ф.10ЛГ Інші витрати 840 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Разом по розділу 2.1 850 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Придбання насіння і садивного матеріалу для лісорозведення на землях, наданих у постійне користування 860 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 2.2.Лісорозведення на землях інших користувачів ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ Садіння і висівання лісу — всього 870
Ф.10ЛГ                     в тому числі: садіння лісу 871
Ф.10ЛГ Реконструкція насаджень 880
Ф.10ЛГ Догляд за лісов. культур. в переводі на однократний 890
Ф.10ЛГ Доповнення лісових культур 900
Ф.10ЛГ Обробіток грунту під лісові культури, усього, у тому числі: 910
Ф.10ЛГ                     в т.ч: під лісові культури наступного року 911
Ф.10ЛГ Ремонт і утримання протиероз. гідротехнічних споруд 920 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Рекультивація порушених земель 930
Ф.10ЛГ Інші витрати (розшифрувати в пояснювальній записці) 940 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Разом по розділу 2.2 950 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Придбання насіння і садивного матеріалу для лісорозведення на землях інших землекористувачів 960 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ 2.3.Створення полезахисних лісових смуг ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ Садіння і висівання лісу, усього, 970
Ф.10ЛГ                      в тому числі: садіння лісу 971
Ф.10ЛГ Реконструкція насаджень 980
Ф.10ЛГ Догляд за лісов. культур. в переводі на однократний 990
Ф.10ЛГ Доповнення лісових культур 1000
Ф.10ЛГ Обробіток грунту під лісові культури, усього, у тому числі: 1010
Ф.10ЛГ під лісові культури наступного року 1011
Ф.10ЛГ Інші витрати 1020 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Разом по розділу 2.3 1030 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Придбання насіння і садивного матеріалу для створення полезахисних лісових смуг 1040 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Оформлення правовстановлюючих документів на землі для лісорозведення 1050 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ Всього витрат по розділу ІІ. 1060 Х Х Х Х Х
Розділ ІІІ.Збереження природно-заповідного фонду ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ(ЗФ) 3.1.Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи 1070
Ф.10ЛГ Разом по розділу 3.1. 1080 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ(ЗФ) 3.2.Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ(ЗФ) Рубки  догляду за лісом, усього, у тому числі: 1090 Х Х Х Х Х
1091
Ф.10ЛГ(ЗФ)           освітлення 1100 Х Х Х Х Х
1101
Ф.10ЛГ(ЗФ)         прочищення 1110 Х Х Х Х Х
1111
Ф.10ЛГ(ЗФ)          проріджування 1120 Х Х Х Х Х
1121
Ф.10ЛГ(ЗФ)         прохідні рубки 1130 Х Х Х Х Х
1131
Ф.10ЛГ(ЗФ) Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства – всього,       з них: 1140 Х Х Х Х Х
1141
Ф.10ЛГ(ЗФ) 1. Санітарні, усього, у тому числі: 1150 Х Х Х Х Х
1151
Ф.10ЛГ(ЗФ)           вибіркові санітарні рубки 1160 Х Х Х Х Х
1161
Ф.10ЛГ(ЗФ)           суцільні санітарні рубки 1170 Х Х Х Х Х
1171
Ф.10ЛГ(ЗФ) 2. Лісовідні рубки 1180 Х Х Х Х Х
1181
Ф.10ЛГ(ЗФ) 3. Рубки переформування 1190 Х Х Х Х Х
1191
Ф.10ЛГ(ЗФ) 4. Рубки пов’язані з реконструкцією деревостанів 1200 Х Х Х Х Х
1201
Ф.10ЛГ(ЗФ) 5. Ландшафтні рубки 1210 Х Х Х Х Х
1211
Ф.10ЛГ(ЗФ) 6. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів 1220 Х Х Х Х Х
1221
Ф.10ЛГ(ЗФ) 7. Інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства 1230 Х Х Х Х Х
1231
Ф.10ЛГ(ЗФ) Інші заходи не пов’язані з веденням лісового господарства 1240 Х Х Х Х Х
1241
Ф.10ЛГ(ЗФ) Інші витрати (розшифрувати в пояснювальній записці) 1250 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ(ЗФ) Разом по розділу 3.2. 1260 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ(ЗФ) Рубки, проведені наземлях інших користувачів 1270 Х Х Х Х Х
1271
3.3.Допоміжні лісогосподарські роботи ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ(ЗФ) Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи 1280
Ф.10ЛГ(ЗФ) Відведення ділянок під інші види спеціального використання лісових ресурсів (крім відведення під РГК) 1290
Ф.10ЛГ(ЗФ) Трелювання деревини на верхні склади 1300
Ф.10ЛГ(ЗФ) Ремонт і утримання осушувальних систем 1310 X X X X X
Ф.10ЛГ(ЗФ) Інші витрати, усього, у тому числі: 1320 X X X X X
Ф.10ЛГ(ЗФ)      будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг 1321
Ф.10ЛГ(ЗФ)      ремонт і утримання наявної лісодорожньої мережі 1322
Ф.10ЛГ(ЗФ) Разом по розділу 3.3. 1330 Х Х Х Х Х
Ф.10ЛГ(ЗФ) 3.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування ЗАГАЛЬНА ПЛАН ЗАГАЛЬНА ФАКТ  Держбюджет заг. фонд Держбюджет спец. фонд Місцевий бюджет
Ф.10ЛГ(ЗФ) Садіння і висівання лісу, усього, 1340
Ф.10ЛГ(ЗФ)   у тому числі: садіння лісу 1341
Ф.10ЛГ(ЗФ)                         висівання 1342
Ф.10ЛГ(ЗФ) Сприяння природному поновленню 1350
Ф.10ЛГ(ЗФ) Реконструкція насаджень 1360