ПУБЛІЧНІСТЬ

51Чисельність : 281    514 Дрогобич                                               
16ДрогобичЄДРПОУ : 992390
Форма12345678910111213141516171819
№ 1Баланс (Звіт про фінансовий стан)Код
рядка
На початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
ф. №1І. Необоротні активи
ф. №1Нематеріальні активи:1000131122
Арифметика : ряд. 1001 — ряд. 1002131122
ф. №1 первісна вартість1001335335
ф. №1 накопичена амортизація1002204213
ф. №1Незавершені капітальні інвестиції100555
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX5
ф. №1Основні засоби:1010138929061
Арифметика : ряд.1011 — ряд. 1012138929061
ф. №1 первісна вартість10113420230995
ф. №1 знос10122031021934
ф. №1Інвестиційна нерухомість101500
Арифметика : ряд. 1016 — ряд. 101700
ф. №1первісна вартість інвестиційної нерухомості101600
ф. №1 знос інвестиційної нерухомості101700
ф. №1Довгострокові біологічні активи:102000
Арифметика : ряд. 1021 — ряд. 102200
ф. №1 первісна вартість довгострокових біологічних активів102100
ф. №1 накопичена амортизація довгострокових біологічних активів102200
ф. №1Довгостр. фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі103000
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX0
ф. №1Iнші фінансові інвестиції103500
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX0
ф. №1Довгострокова дебіторська заборгованість104000
ф. №1Відстрочені податкові активи104500
ф. №1Інші необоротні активи109000
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX0
ф. №1Усього за розділом І1095140289188
Арифметика: підсумок по розділу140289188
ф. №1ІІ. Оборотні активи
ф. №1Запаси:110076033432
Арифметика :сума ряд. 1101 — ряд. 110476033432
ф. №1 Виробничі запаси1101560418
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX4180
ф. №1 Незавершене виробництво110200
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX0
ф. №1 Готова продукція110370433014
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX3014
ф. №1 Товари110400
ф. №1Поточні біологічні активи111022
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX2
ф. №1Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:112551044599
ПЗРозшифровка з пояснюючої, за причинами виникнення ВсьогоX45990
ПЗВиникла внаслідок поставки продукції без передоплатиX4599
ПЗВиникла внаслідок надання послуг без передоплатиX0
ПЗВиникла внаслідок передоплати за ТМЦ, ПММ, запчастини та ін.X0
ПЗВиникла внаслідок інших господарських операційX0
ПЗРозшифровка з пояснюючої, в розрізі груп дебіторів ВсьогоX45990
ПЗІноземні фірми - дебіториX60
ПЗПриватні підприємці, що надають послугиX0
ПЗНайбільші вітчизняні дебіториX1291
ПЗІнші (дрібні) вітчизняні дебітори X3248
ф. №1Дебіторська заборгованість за розрахунками:
ф. №1 за виданими авансами113000
ПЗРозшифровка з пояснюючої, в розрізі авансоотримувачів ВсьогоX00
ПЗІноземні фірмиX0
ПЗВітчизняні контрагентиX0
ф. №1 з бюджетом 113500
не менше ніж под. на приб.00
ф. №1 в т.ч. з податку на прибуток113600
ф. №1Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків114500
ф. №1Інша поточна дебіторська заборгованість115525326
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX260
ф. №1Поточні фінансові інвестиції116000
ф. №1Гроші та їх еквіваленти 116511506
Арифметика :сума ряд. 1166 — ряд. 116711506
ф. №1 в т.ч. готівка116600
ф. №1рахунки в банках 116711506
ф. №1Витрати майбутніх періодів117000
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX00
ф. №1Інші оборотні активи1190123928288
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX282880
ф. №1Усього за розділом ІІ11951421236853
Арифметика: підсумок по розділу14212368530
ф. №1ІІІ.Необоротні активи та групи вибуття120000
ф. №1АКТИВ БАЛАНСУ (ПІДСУМОК)13002824046041
Арифметика :в стовпчик28240460410
ф. №1І. Власний капітал
ф. №1Зареєстрований капітал 140018791879
ф. №1Капітал у дооцінках140500
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX00
ф. №1Додатковий капітал141020415
ф. №1Резервний капітал141500
ф. №1Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420010
ф. №1Неоплачений капітал142500
ф. №1Вилучений капітал143000
ф. №1Усього за розділом І149539201894
Арифметика: підсумок по розділу392018940
ф. №1II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
ф. №1Відстрочені податкові зобов’язання150000
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX00
ф. №1Довгострокові кредити банків151000
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX00
ф. №1Інші довгострокові зобов’язання151500
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX00
ф. №1Довгострокові забезпечення152000
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX00
ф. №1Цільове фінансування 152564144
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX1440
ф. №1Усього за розділом ІІ159564144
Арифметика: підсумок по розділу641440
ф. №1IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
ф. №1Короткострокові кредити банків16001995376
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX3760
ф. №1Поточна кредиторська заборгованість за:
ф. №1 довгостроковими зобов’язаннями 161000
ф. №1товари, роботи, послуги161535383937
ПЗЗ макета "ДебіториКредитори", за причинами виникнення ВсьогоX39370
ПЗВиникла внаслідок отримання інвестицій від інофірмX0
ПЗВиникла внаслідок отримання передоплати у валюті від інофірмX0
ПЗВиникла внаслідок отримання передоплати у гривнях від вітчизняних споживачівX0
ПЗВиникла внаслідок отримання без передоплати ТМЦ, ПММ, запчастини та ін.X3397
ПЗВиникла внаслідок отриманих послуг по лісозаготівліX540
ПЗВиникла внаслідок отриманих комунальних послуг, послуг залізниціX0
ПЗВиникла внаслідок інших господарських операційX0
ПЗЗ макета "ДебіториКредитори", в розрізі кредиторів ВсьогоX39370
ПЗІноземні фірми - кредиториX00
ПЗПриватні підприємці, що надають послугиX540
ПЗНайбільші вітчизняні кредиториX1151
ПЗІнші (дрібні) вітчизняні кредиториX2246
ф. №1розрахунками з бюджетом1620704114762
не менше ніж под. на приб.335300
ф. №1 в т.ч. з податку на прибуток1621335300
ф. №1розрахунками зі страхування16258642301
ф. №1розрахунками з оплати праці163023315832
ф. №1 з одержаних авансів163563318661
ПЗРозшифровка з пояснюючої, в розрізі авансонадавачів ВсьогоX86610
ПЗІноземні фірмиX520
ПЗВітчизняні контрагентиX8141
ф. №1Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків164500
ф. №1Поточні забезпечення166000
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX00
ф. №1Доходи майбутніх періодів1665273237
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX2370
ф. №1Інші поточні зобов'язання169018837897
ПЗРозшифровка з пояснюючоїX78970
ф. №1Усього за розділом ІІІ16952425644003
Арифметика в стовпчик24256440030
ф. №1ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
170000
ф. №1ПАСИВ БАЛАНСУ (ПІДСУМОК)19002824046041
Арифметика: підсумок пасиву балансу282404604100
Підсумок активу балансу282404604100
№ 2Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
Код
рядка
За звітний
період
За аналог. період попереднього року
ф. №2Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 20004278357151
За попередній період15819Х
Відображають дохід (виручку) вiд реалізації продукції, товарів, робіт, поcлуг (y т. ч. платежі вiд оренди об’єктiв інвестиційної нерухомості) зa вирахуванням наданих знижок, вартостi повернутих раніше проданих товарів, доходiв, що зa договорами належать комітентам (принципалам тoщо), та податків і зборів.
Це має бути дохід саме від основної діяльності підприємства
ф. №2Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050-38263-49669
За попередній період-14291Х
ф. №2Валовий:
ф. №2 прибуток209045207482
Арифметика: розрахований прибуток45207482
ф. №2 збиток209500
Арифметика: розрахований збиток 00
ф. №2Інші операційні доходи21205405170
За попередній період50Х
ф. №2Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
За попередній період0Х
ф. №2Адміністративні витрати2130-3549-5067
За попередній період-1215Х
ф. №2Витрати на збут2150-131-279
За попередній період-8Х
ф. №2Інші операційні витрати2180-984-6433
За попередній період-189Х
ф. №2Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
За попередній період0Х
ф. №2Фінансові результати від операційної діяльності:
ф. №2 прибуток2190396873
Арифметика: розрахований прибуток396873
ф. №2 збиток219500
Арифметика: розрахований збиток 00
ф. №2Доход від участі в капіталі220000
За попередній період0Х
ф. №2Інші фінансові доходи222000
За попередній період0Х
ф. №2Інші доходи22403736
За попередній період12Х
ф. №2Фінансові витрати2250-230-120
За попередній період-97Х
ф. №2Витрати від участі в капіталі225500
За попередній період0Х
ф. №2Інші витрати227000
За попередній період0Х
ф. №2Фінансовий результат до оподаткування:
ф. №2 прибуток2290203674
Арифметика: розрахований прибуток2037890
ф. №2 збиток229500
Арифметика: розрахований збиток00
ф. №2Витрати (дохід) з податку на прибуток2300154624
За попередній період49Х
ф. №2Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 00
ф. №2Чистий фінансовий результат:
ф. №2 прибуток23504950
Арифметика: розрахований прибуток4950
ф. №2 збиток235500
Арифметика: розрахований збиток 00
ф. №2ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
ф. №2Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
ф. №2Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
ф. №2Накопичені курсові різниці241000
ф. №2Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
ф. №2Інший сукупний дохід244500
ф. №2Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Арифметика : ряд. 2400 — ряд. 244500
ф. №2Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
ф. №2Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Арифметика : ряд. 2400 — ряд. 244500
ф. №2Сукупний дохід24654950
Арифметика : ряд. 2350 + ряд. 2460 — ряд. 23554950
ф. №2ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ф. №2Матеріальні затрати25001321018127
За попередній період5546Х
ф. №2Витрати на оплату праці25051955426796
За попередній період6963Х
ф. №2Відрахування на соціальні заходи251041015628
За попередній період1447Х
ф. №2Амортизація251524692468
За попередній період746Х
ф. №2Інші операційні витрати252034041996
За попередній період812Х
ф. №2Разом25504273855015
Арифметика : ряд. 2500 — ряд. 25204273855015
Розшифровка окремих рядків з ф. 1 "Звіт про фінансовий стан"
Рядок 1005 "Незавершені капітальні інвестиції"
Пояснююча запискаРух по рах. 15С-до на поч. року
Д-т рах 15
Надійшло
Д-т рах 15
Ведено в ескспл.
К-т рах 15
С-до на кін. періоду
Д-т рах 15
ПОЯСН.Будинки споруди і передавальні пристрої5005
Арифмнтика в стовчик (знизу)0000
Арифметика в рядок5
За попередній період00
ПОЯСН.в т.ч. витрати на техдокументац. до будівель0000
Арифметика в рядок0
ПОЯСН.техдокументація до доріг0000
Арифметика в рядок0
ПОЯСН.витрати на будівництво доріг0000
Арифметика в рядок0
ПОЯСН.з них дороги розпочаті в цьому роціХ000
Арифметика в рядок0
ПОЯСН.Машини та обладнання076760
Арифметика в рядок0
За попередній період70
ПОЯСН.Транспортні засоби0000
Арифметика в рядок0
За попередній період00
ПОЯСН.Інструменти, придади, що віднесені до основних засобів012120
Арифметика в рядок0
За попередній період00
ПОЯСН.Тварини0000
Арифметика в рядок0
За попередній період00
ПОЯСН.Виготовлення прав та дозволів0000
Арифметика в рядок0
За попередній період00
ПОЯСН.Інші0000
Арифметика в рядок0
За попередній період00
ПОЯСН.Разом по рах.15588885
Арифметика в стовчик588885
Арифметика в рядок5
Форма №1. Ряд.1005 (звіряє залишки)550
Рядок 1090 "Інші необоротні активи"
С-до на поч. рокуНадійшло
з поч. року
Вибуло за періодС-до на кін періоду
ПОЯСН.Інші необоротні активи0000
Арифметика в рядок0
З балансу ряд. 109000
Рух податківД-тК-тНараховано
до сплати
ПогашеноД-тК-т
ПОЯСН.ПДВ018676630662401873
За попередній період21682306
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах01873
ПОЯСН.Податок на прибуток03351541890300
За попередній період490
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті0300
Звіряє з балансом залишки на початок і кінець03350300
Звіряє з формою 2 "Витрати (дохід) з податку на прибуток"154
ПОЯСН.Військовий податок01255021330494
За попередній період10955
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах0494
ПОЯСН.Збір на спец. використання лісових ресурсів до державного бюджету02568196166003869
За попередній період12121
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах03869
ПОЯСН.Збір за спеціальне використання води000000
За попередній період00
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах00
ПОЯСН.Дивіденди022396100
За попередній період2922
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах00
нарахування має складати % від прибутку з ф 244.1
ПОЯСН.Донарахування та штрафні санкції до Держбюджету000000
За попередній період00
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах00
ПОЯСН.Всього до державного бюджету049179286766706536
Арифметика в рядок.06536
Арифметика в стовпчик049179286766706536
ПОЯСН.Податок з доходів фізичних осіб01811664888307576
За попередній період1297169
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах07576
ПОЯСН.Збір на спец. використання лісових ресурсів до місцевого бюджету03138126800445
За попередній період155313
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах0445
ПОЯСН.Екологічний податок000000
За попередній період00
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах00
ПОЯСН.Плата за землю00257217040
За попередній період101101
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах040
ПОЯСН.Плата за лісові землі003782130165
За попередній період156156
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах0165
ПОЯСН.Податок на нерухоме майно000000
За попередній період00
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті по лісгоспах00
ПОЯСН.Інші податки та збори до місцевого бюджету000000
За попередній період00
Арифметика в рядок.00
ПОЯСН.Всього до місцевого бюджету021248095199308226
Арифметика в рядок.08226
Арифметика в стовпчик021248095199308226
ПОЯСН.Всього до зведеного бюджету07041173819660014762
Арифметика в рядок.14762
Арифметика в стовпчик07041173819660014762
Звіряє з балансом залишки на початок і кінець07041014762
ПОЯСН.Єдиний соціальний внесок08645134369702301
За попередній період15451846
Арифметика в рядок.02301
Звіряє з балансом залишки на початок і кінець (кредитові)8642301
ПОЯСН.Разом 079052251513357017063
Арифметика в рядок. Відсутність одночасно залишків в Д-ті і К-ті017063
Арифметика в стовпчик079052251513357017063
С-до на поч. рокуУтриманоПерерахо-ваноС-до на кін року
ПереплатаБоргПереплатаБорг
ПОЯСН.Профвнески із зарплати 1% Всього0354191930452
Арифметика в рядок.0452
ПЗРозшифровка з пояснюючої0452
ПОЯСН.в т.ч. обкому профспілки020648170237
Розшифровка окремих рядків з ф. 2 "Звіт про фінансові результати"
Рядок 2000 "Чистий дохід від реалізації продукції "
Дохід від реалізації продукції на експорт4036
Дохід від реалізації продукції на внутрішній ринок38747
ПОЯСН.Разом по рядку 200042783
Арифметика в стовпчик42783
Ф. № 2Рядок 2000 "Чистий дохід від реалізації продукції "427830
Рядок "Інші операційні доходи / витрати" доходивитрати
ПОЯСН.Дохід / витрати від операційної оренди активів00
ПОЯСН.Дохід / витрати від операційної курсової різниці6961
ПОЯСН.Дохід / витрати від реалізації інших оборотних активів00
ПОЯСН.Одержані / визнані штрафи , пені неустойки3380
ПОЯСН.Дохід / витрати від об'єктів ЖКГ та соцкульту00
ПОЯСН.Безкоштовно отримані / передані ТМЦ (крім ОФ)00
ПОЯСН.Дохід / втрати від списання простр. кредит. / дебет. заборг.113229
ПОЯСН.Дохід / втрати від сільськ. г-тва та побічного корист.00
ПОЯСН.Отримана / надана спонсорська 00
ПОЯСН.Доходи / витрати із страхування00
ПОЯСН.Надходж. / видатки коштів Держбюдж. на операц. д-сть00
ПОЯСН.Надходж. / видатки коштів Місц.бюдж. на операц. д-сть2020
ПОЯСН.Надходж. / видатки коштів Спецфонду на операц. д-сть00
ПОЯСН.Дохід від відшкодування заподіяних збитків0Х
ПОЯСН.Відшкодування раніше списаних активів0Х
ПОЯСН.Непродуктивні витрати і втратиХ0
ПОЯСН.Нестачі і втрати від псування цінностей, знецінення запасівХ0
ПОЯСН.Здешевлена паливна нормаХ0
ПОЯСН.Витрати на здешевленне або безплатне харчуванняХ0
ПОЯСН.Навчання студентівХ0
ПОЯСН.Допомоги, премії та зарплата, що не ввійшла в собівартістьХ670
ПОЯСН.Додаткові відпустки, пільгова пенсіяХ4
ПОЯСН.Різні членські внескиХ0
ПОЯСН.Єдиний податокХ0
ПОЯСН.Сплата патентівХ0
ПОЯСН.Відрахування до резерву сумнівних боргівХ0
ПОЯСН.Відрахування до резерву відпустокХ0
ПОЯСН.Інші00
ПОЯСН.Разом по рядку 2120 / 2180540984
Арифметика в стовпчик54098400
Ф. № 2Рядки 2120 / 2180 "Інші операційні доходи / витрати"54098400
Рядки 2220 / 2250 "Інші фінансові доходи / витрати" доходивитрати
ПОЯСН.Дохід / втрати від фінансової оренди активів00
ПОЯСН.Дохід / втрати від нарахованих процентів0230
ПОЯСН.Разом по рядку 2220 / 22500230
Арифметика в стовпчик023000
З форми № 2023000
Рядок 2240 / 2270 "Інші доходи / витрати" доходивитрати
ПОЯСН.Дохід / витрати при реалізації необоротних активів00
ПОЯСН.Дохід / витр. від неоперац. курс. різниці (курс. різн. по боргах за імпортні ОФ)00
ПОЯСН.Безоплатно отримані / передані активи (основні фонди)00
ПОЯСН.Амортизація основних засобів, придбаних за рах. фінансування з бюджету370
ПОЯСН.Амортизація основних засобів, отриманих безеоштовно00
ПОЯСН.Інші00
ПОЯСН.Разом по рядку 2240 / 2270370
Арифметика в стовпчик370000
Вид платежу, податкуДонарах. платежівСума пеніСума штрафуВсього нарахованоЗа яке порушення нараховані санкції
ПДВ00000Лісорубні квитки
Лісовий дохід00000Лісові квитки
Податок на прибуток000000
ЗЄД000000
ПДФО000000
Порушення готівкового обігу000000
ЄСВ000000
Єдиний податок000000
Дівіденди000000
Інші податки000000
РАЗОМ0000Х
ПОЯСН.Арифметика в стовпчик0000Х
ПОЯСН.ПОЯСНЮЮЧА Рух податків "Донарахування та штрафні санкції"ХХХ0Х
Довідка 3. Укомплектованість працівниками обліку
За штатомФактично заміщеноз них з освітоюОцінка
вищоюсередньоюпрактики
12127500
ф № 3Форма 3Код рядкаЗа звітний періодЗа попередній
період
ф. №3I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
ф. №3Надходження від:
ф. №3Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)30000103132
ф. №2Приблизно (розбіжність до 10%) звіряє з Ф №2 ряд. 010 + ПДВ53479Х-534791
Відображають грошові надходження вiд основної діяльності, тобто вiд реалізації продукції (товарів, робiт, послуг), платежів зa оренду інвести-ційної нерухомості з ураxуванням відповідних вирахувань iз доходу (ПДВ , акцизний податок та ін.).
ф. №3Повернення податків і зборів300500
ф. №3у тому числі податку на додану вартість300600
ф. №3Цільового фінансування30100600
Ф. 10_ЛГЗвіряє з ф. 10_ЛГ (бюджет + місц. бюджет)0х0
ф. №3Інші надходження309502661
ф. №3Витрачання на оплату:
ф. №3товарів (робіт, послуг)31000-45167
ф. №3праці31050-25333
Приблизно звіряє з Ф. № 2. Із ряд. 2505 (розбіжність до 30%)-19554Х19554
ф. №3Відрахувань на соціальні заходи31100-6864
ПЗУвязка з рухом податків та платежів з пояснюючої-3697х
ф. №3Зобов'язань з податків і зборів31150-23739
Увязка з рухом податків (без дивідендів)-9660х9660
Сума ряд. 316…318, гр. 30х0
ф. №3Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток31160-802
ф. №3Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ31170-10459
ф. №3Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів31180-12478
ф. №3Витрачання на оплату авансів313500
ф. №3Витрачання на оплату повернення авансів314000
ф. №3Витрачання на оплату цільових внесків314500
ф. №3Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами315000
ф. №3Інші витрачання31900-1406
ф. №3Чистий рух коштів від операційної діяльності319503884
Арифметика зверху0Х0Ариф. знизу ►00◄ Різниця
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:Довідково: Незавершені капітальні інвестиції
ф. №3фінансових інвестицій320000 (рух по рах. 15)
ф. №3необоротних активів320500Будинки споруди і передавальні пристрої0
ф. №3Надходження від отриманих:в т.ч. витрати на техдокументац. до будівель0
ф. №3відсотків321500техдокументація до доріг0
ф. №3дивідендів322000витрати на будівництво доріг0
ф. №3Надходження від деривативів322500з них дороги розпочаті в цьому році0
ф. №3Інші надходження325000Машини та обладнання76
ф. №3Витрачання на придбання:Транспортні засоби0
ф. №3фінансових інвестицій325500Інструменти, придади, інвентар (меблі)12
ф. №3необоротних активів32600-4795Тварини0
ф. №3Виплати за деривативами327000Інші0
ф. №3Інші платежі329000Виготовлення прав та дозволів0
ф. №3Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950-4795Разом по рах.1588
Арифметика0Х0
ф. №3ІІІ Рух коштів у результаті фінансової діяльності
ф. №3Надходження від :
ф. №3власного капіталу330000
ф. №3отримання позик330508625*
ф. №3Інші надходження334000
ф. №3Витрачання на:
ф. №3викуп власних акцій334500
ф. №3погашення позик33500-7627
ф. №3Сплату дивідендів335500
ф. №3Інші платежі33900-102Дивіденди перенесено у рядок 3118
ПЗЗ пояснюючої. З руху податків (сплата дивідендів)-61Х61
ф. №3Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950896
Арифметика зверху0Х0
ф. №3Чистий рух коштів за звітний період34000-15
Арифметика зверху0Х
Арифметика знизу0Х
ф. №3Залишок коштів на початок року3405116
З балансу11Х-100
З кінця минулого року (Ф. № 3. ряд. 271 кол. 4)1Х00
ф. №3Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341000
ф. №3Залишок коштів на кінець року341511
З балансу506Х-505
ф № 4Форма 4Код рядкаЗареєстро-
ваний капітал
Капітал у дооцін-
ках
Додатковий вкладений капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
ф. №4ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК РОКУ400018790221300004092
Арифметика в рядок4092
ф. №4Коригування
ф. №4Зміна облікової політики400500000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Виправлення помилок401000000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Інші зміни409000000000
Арифметика в рядок0
ф. №4СКОРИГОВАНИЙ ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК РОКУ409518790221300004092
Арифметика в стовпчик18790221300004092
Арифметика в рядок4092
Із балансу18790204100003920
ф. №4Чистий прибуток (збиток) за звітний період410000000000
Арифметика в рядок0
Ф № 2З форми 2 прибуток (ряд. 2350 кол. 3)490
ф. №4Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Арифметика в рядок0
З форми 2 сукупний дохід (ряд. 2450 кол. 3)00
Арифметика в стовпчик знизу00000000
ф. №4Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Накопичені курсові різниці411300000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Інший сукупний дохід411600000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Розподіл прибутку:
ф. №4Виплати власникам (дивіденди)420000000000 ◄Дивіденди в 4215
Арифметика в рядок0
ф. №4Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Відрахування до резервного капіталу капіталу421000000000◄ тут тільки зміни до резервного (кол.6). Київ казав нічого не показувати.
Арифметика в рядок0
ф. №4Сума чистого прибутку належна до бюджету, згідно чинного законодавства421500000000◄ Дивіденди тут
Арифметика в рядок0
ПЗЗ пояснюючої. З руху податків (нарахування дивідендів)-39
ф. №4Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422000000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Внески учасників:
ф. №4Внески до капіталу424000000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Погашення заборгованості з капіталу424500000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Викуп акцій (часток)426000000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Перепродаж викуплених акцій (часток)426500000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Вилучення частки в капіталі427500000000
Арифметика в рядок0
ф. №4Інші зміни в капіталі ↓↓↓429000000000
Арифметика в рядок0
Арифметика знизу в стовпчик00000000
ф. №4в т.ч. безкоштовно отримані активи429100000000
Арифметика в рядок0
ф. №4безкоштовно передані активи429200000000
Арифметика в рядок0
ф. №4знос на безкоштовно отримані активи429300000000
Арифметика в рядок0
ф. №4списання не відшкодованих збитків429400000000
Арифметика в рядок0
ф. №44294100000000
Арифметика в рядок0
ф. №44294200000000
Арифметика в рядок0
ф. №4РАЗОМ ЗМІН В КАПІТАЛІ429500000000
Арифметика в стовпчик00000000
Арифметика в рядок0
ф. №4ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ РОКУ430018790221300004092
Арифметика в стовпчик зверху18790221300004092
Арифметика в рядок4092
Ф. 1Із балансу ряд. 1400 … 1495 кол.4187905010001894
формаФорма 5

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Код рядкаЗалишок на
початок року
Надійшло
за рік
Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка —)
Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від змен-шення корис-ності за рікІнші зміни
за рік
Залишок на
кінець року
первісна
(переоцінена) вартість
зноспервісної
(перео-
ціненої) вартості
зносупервісна
(перео-цінена) вартість
зноспервісної
(перео-
ціненої) вартості
зносупервісна
(переоцінена) вартість
знос
ф. №5Права користування природними ресурсами0100000000000000
Арифметика в рядок00
ф. №5Права користування майном0200000000000000
Арифметика в рядок00
ф. №5Права на комерційні позначення0300000000000000
Арифметика в рядок00
ф. №5Права на об'єкти промислової власності0400000000000000
Арифметика в рядок00
ф. №5Авторські та суміжні з ними права0500000000000000
Арифметика в рядок00
ф. №50600000000000000
Арифметика в рядок00
ф. №5Інші нематеріальні активи070330183000000000330183
Арифметика в рядок330183
ф. №5Разом080330183000000000330183
Арифметика в рядок00000000000330183
Арифметика в стовпчик330183000000000330183
Ф. 1З балансу ряд. 1001 та 1002335204335213
ф. №5Із рядка 080 графа 14
ф. №5вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності0810
ф. №5вартість оформлених у заставу нематеріальних активів0820
ф. №5вартість створених підприємством нематеріальнних активів0830
ф. №5Із рядка 080 графа 5
ф. №5вартість нематеріальних активів отриманих за рахунок цільових асигнувань0840
ф. №5накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності0850
ОСНОВНІ ЗАСОБИКод рядкаЗалишок на
початок року
Надійшло
за рік
Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка —)
Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від змен-шення корис-ності за рікІнші зміни
за рік
Залишок на
кінець року
у тому числі
одержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну
оренду
первісна
(переоцінена) вартість
зноспервісної
(перео-
ціненої) вартості
зносупервісна
(переоцінена) вартість
зноспервісної
(перео-
ціненої) вартості
зносупервісна
(переоцінена) вартість
зноспервісна
(перео-цінена) вартість
зноспервісна
(перео-цінена) вартість
знос
ф. №5Земельні ділянки10000000000000000000
Арифметика в рядок00
ф. №5Інвестиційна нерухомість10500000000000000000
Арифметика в рядок00
ф. №5Капітальні витрати на поліпшення земель11000000000000000000
Арифметика в рядок00
ф. №5Будинки споруди і передавальні пристрої12098744060000000000987440600000
Арифметика в рядок98744060
ф. №5Машини та обладнання1301331078030000000001331078030000
Арифметика в рядок133107803
ф. №5Транспортні засоби14040142287000000000401422870000
Арифметика в рядок